Organisationsstruktur.

Landsforeningen for Børn og Forældre er en forening (NGO), som drives med udgangspunkt i en non-profit socialøkonomisk filosofi.

Organisationens primære formål er, at tilbyde en ny helhedsorienteret indsats, til familier og børn, der er påvirket af enten familieopbrud, samlivsophør, eller skilsmisse, og med et fokus på det enkelte menneske, samt hele familien. Vi arbejder på, at nytænke skilsmisseområdet, samt indgå tværsektionelle partnerskabsaftaler med både private, virksomheder, organisationer samt offentlige aktører.

Dette indbefatter også, at vi med udgangspunkt i en socialøkonomisk bevidsthed, ligeledes tilbyder betalte ydelser såsom foredrag/oplæg, kurser, tværsektionelle partnerskabsaftaler med fokus på nytænkning af det eksisterende sociale system, samt rekvirerede opgaver fra private, virksomheder, organisationer samt offentlige aktører.

Alle indtægter bruges til, at styrke vores frivillige sociale indsatser.


Landsforeningens frivillige aktiviteter fordeler sig p.t. på følgende områder:

  • Tværprofessionel Rådgivning. Det er vores frivillige rådgivere, der varetager arbejdet i vores åbne rådgivning og rådgiver omkring familieopbrud, samlivsophør og skilsmisse. Alle vores rådgivere er alle faglig relevant uddannet.
  • Frivillig Bisidderordning. Det er vores frivillige rådgivere, der varetager dette arbejde omkring vores bisidderordning, Alle vores bisiddere er certificerede, og har gennemgået et kursus ved Center For Frivilligt Socialt Arbejde.
  • Børnegrupper. Det er vores frivillige faguddannede børnegruppeleder, som er uddannet og certificeret ved Center for Familieudvikling, der varetager dette arbejde i samarbejde med en ansat på den respektive skole. Vi arbejder pt. På at videreudvikle dette koncept, med udgangspunkt i det socialøkonomiske princip.
  • Ung Til Ung I Brudte Familier. Det er vores frivillige faguddannede mødefacilitator, der varetager dette arbejde omkring vores ungegrupper i tæt samarbejde med forældre, og det enkelte uddannelsessted.
  • Økonomi- og gældsrådgivning. (Projekt: “Helhedsorienteret rådgivning til gældsramte familier”). Det er vores frivillige tilknyttede rådgivere, der varetager arbejdet i vores åbne rådgivning og rådgiver omkring økonomiske, juridiske spørgsmål, samt yder rådgivning omkring budgetlægning, vejledning om bodeling, samt madplansløsninger.

Gældende for samtlige ovenstående aktiviteter, så arbejder vores rådgivere på frivillig basis og modtager løbende opkvalificering, samt intern og ekstern supervision.


Landsforeningens aktiviteter mod betaling, indbefatter p.t. følgende:

Betalt Bisidderordning.

Betalt bisidderordning indbefatter følgende, og skiller sig dermed ud ift. vores frivillige bisidderordning:

 • Uddybende personlig og/eller telefonisk samtale vedr. procedure for samarbejdet.
 • Sagsgennemgang, formøde/forsamtale, personligt og/eller telefonisk, før et evt. møde i henholdsvis kommunen eller https://familieretshuset.dk m.m.
 • Akutte el. presserende anmodninger om bisidderopgaver.

Læs mere under Betalt Bisidderordning. https://www.lfbf.dk/?page_id=4363


Foredrag og oplæg.

 • 60 min. foredrag- og efterfølgende spørgetid på op til 45 min. Er kr. 3.500 plus kørsel (3.56 kr. pr. km. og evt. broafgift.)

Læs mere under Foredrag og oplæg. https://www.lfbf.dk/?page_id=4359


Vision- og værdigrundlag.

Dette er en videreudvikling af det oprindelige idégrundlag fra 2016.


Landsforeningen.

Landsforeningen for Børn og Forældre balancerer på to ben. Vi er både en landsforening (NGO’er) der bla. Er båret af frivillighed, samt en indtægtsgivende nonprofit socialøkonomisk organisation som tilbyder forskellige målrettede ydelser. Begge del-elementer er dog skabt med samme formål:

At sikre og fremme børns trivsel, samt nytænke skilsmisseområdet med udgangspunkt i den helhedsorienterede indsats.

Som landsforening er det essentielt for os, at vi i vores virke er rettet mod samfundets borgere i bred forstand – lige fra børn, forældre, bedsteforældre og pårørende, uanset nationalitet og seksuel overbevisning, til medier, lokalsamfund, samfundet set som en helhed og på det politiske område.

Som organisation, ønsker vi at gøre brug af vores brede viden om helhedsorienteret indsats til, at blande, samt engagere os i aktuelle samfundsmæssige diskurser.

Vi ønsker, at bidrage med fagligt funderede alternativer og en samfundsbevidst nytænkning ud fra devisen, at:

Der skal eksistere ligeret for alle og alle borgere skal mødes i øjenhøjde på deres præmisser.

Som socialøkonomisk organisation tjener landsforeningen penge på følgende:

Foredrag/oplæg, kurser, tværsektionelle partnerskabsaftaler med fokus på nytænkning af det eksisterende sociale system, samt rekvirerede opgaver fra både private, virksomheder, organisationer samt offentlige aktører.

Gennem denne indsats spreder vi også kendskabet til vores organisation, samtidigt med, at vi kommer med nye bud på nye samfundsmæssige tilgange rettet mod udsatte borgere.

Overordnet set skal forenings- og den socialøkonomiske del bidrage til- samt føde hinanden, således at vores outcome i forhold til vores indsatsområder- er målbare og komplimenterer hinanden.

Som en del af vores ydelser, hvilket er beskrevet ovenover, formidler vi forskellige tilpassede og skræddersyede tilbud, derved opnår vi samtidig en økonomisk handlefrihed, der kan bidrage til, at vi som organisation kan udvikle og tilpasse nye målrettede tilbud til gavn for borgerne.

Forholdet mellem vores ydelser, i landsforeningen samt vores socialøkonomisk filosofi, skal være afklaret- og samtidigt båret af gensidig afhængighed –

-Den ene del, må ikke tænkes uden hensynstagen til den anden del.

Hovedvægten i vores differentierede tilbud, skal alle være med samme fælles formål.


Vision- og værdigrundlag.

Vi eksisterer:

  • Fordi, der er brug for en organisation, der tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på børnene.
  • Fordi, vi vil medvirke til, at hjælpe forældrene med at navigere i et komplekst skilsmissesystem, som er svært at overskue. Derigennem kan man som forældre blive overladt til sig selv, hvilket kan være en medvirkende faktor til, at man mister fokus og overblikket i den enkelte sag.
  • Fordi, vi ønsker, at hjælpe forældrene med at minimere den konfliktoptrappende adfærd, og derved bidrager vi til, at skabe et overskud hos forældrene, der kan bevirke, at de er mere imødekommende overfor forældresamarbejde.
  • Fordi, forældrene skal have de rette redskaber, så den enkelte får mulighed for selvrefleksion over egen situation – og derved opstår muligheden for ”hjælp til selvhjælp”.
  • Fordi, børn og forældre skal mødes i øjenhøjde.
  • Fordi, vi ønsker, at fagprofessionelle rådgivere frivilligt kan hjælpe, rådgive og sparre med de børn og forældre, som kontakter Landsforeningen, i professionelle rammer.
 • Fordi, der skal fokus på barnets tarv.

Kvaliteten i vores arbejde.

Vi finder det værdifuldt:

  • at betragte hver enkelt henvendelse og opgave som værende unik.
  • at være kvalificerede, realistiske og professionelle ift. de opgaver og projekter, vi påtager os.
  • at respektere det enkelte menneskes grænser og integritet.
  • at løbende uddanne og opkvalificere os, samt udvikle og nytænke løsninger til gavn for borgerne.
  • at deltage i såvel kollegial, som enkeltvis supervision.
   • at forholde os åbent og undersøgende ift. tiltag omkring nye samfundsstrukturer.
  • at indgå i nationale -og internationale projekter, samt tværsektionelle partnerskabsaftaler og/ eller samarbejdsprocesser, som indebærer et ligeværdigt samarbejde.