Har du brug for en bisidder? kontakt os på mail: lfbf@lfbf.dk eller ring på telefon +45 42 65 73 73.

Bisidderordning til voksne

I Landsforeningen for Børn og Forældre har vi pt. 7 bisiddere, som alle er faguddannet og som har gennemgået bisidderkursus ved Center for God Forvaltning.

Alle vores bisiddere kan bl.a. vejlede, guide og støtte den enkelte forælder samt eventuelle pårørende i mødet med den offentlige forvaltning.

Landsforeningens bisidderhjælp indbefatter helt konkrete muligheder for, at understøtte den enkelte forældres inddragelse i egen sag samt sikre, at den enkelte forældres rettigheder overholdes.

Hvad kan du forvente af vores bisiddere fra Landsforeningen for Børn og Forældre

  • Vi støtter det enkelte barn og den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller Statsforvaltningen.
  • Vi varetager det enkelte barns og den enkelte forældres overblik og tryghed igennem hele sagsforløbet.
  • Vi kan være behjælpelig med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi deltager i møder med

  • Statsforvaltningen
  • Familieafdelingen
  • Socialcentre
  • Dagbehandlingscentre
  • Familiecentre
  • m.m.

Lovgivning for bisidder

§8. ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov”. Forvaltningsloven

Vil du have støtte af en bisidder fra Landsforeningen for Børn og Forældre er bisiddernes timer gratis, dog ønsker vi blot, at få dækket eventuelle brændstofudgifter, når vi bisidder for voksne, det er gratis for børn og unge.