Frivillig bisidderordning til voksne.

Vi gør opmærksom på, at denne bisidderordning forestås af vores frivillige i Landsforeningen for Børn og Forældre, og er dermed GRATIS.

Vi ønsker blot at få dækket de udgifter, der er forbundet med brændstofudgifter m.m., når vi bisidder for voksne.

Prisen er 2,75 kr. pr. km, når vi bisidder for voksne.

Dette bliver doneret til Landsforeningen for Børn og Forældres arbejde og fortsatte virke.

(Du kan indbetale på MOBILEPAY 75664  el. scanne nedenstående). 

Det er gratis for børn og unge.

MOBILEPAY NR. 75664 

Skriv venligst: #LFBFSTØTVORESARBEJDE


Frivillig bisidderordning til voksne:

 • Alle vores bisiddere kan vejlede, guide og støtte den enkelte forælder og eventuelle pårørende i mødet med den offentlige forvaltning.
 • Landsforeningens bisidderhjælp indbefatter helt konkrete muligheder for, at understøtte den enkelte forældres inddragelse i egen sag og at sikre, at den enkelte forældres rettigheder overholdes.

Hvad kan du forvente af vores bisiddere fra Landsforeningen for Børn og Forældre:

 • Vi støtter det enkelte barn og den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller statsforvaltningen.
 • Vi varetager det enkelte barns og den enkelte forældres overblik og tryghed igennem hele sagsforløbet.
 • Vi kan være behjælpelig med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi deltager i dit møde med henholdsvis:

 • Statsforvaltningen
 • Familieafdelingen
 • Socialcentre
 • Dagbehandlingscentre
 • Familiecentre
 • m.fl.

Lovgivning for bisidder.

 • 8. ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.
 • Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private      interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov”. Forvaltningsloven