Bisidderordning til børn og unge.

Vore bisiddere kan bl.a. støtte børn og unge i deres møde med den offentlige forvaltning. Vore bisiddere hjælper konkret med at sikre, at det enkelte barn bliver inddraget i sin egen sag. Vi sikrer at det enkelte barns rettigheder overholdes og at barnets ønsker kommer frem og bliver hørt.

Som bisidder i Landsforeningen for Børn og Forældre er vi det enkelte barns talerør– ikke de enkelte forældres eller andre voksnes.

Ifølge Forvaltningslovens § 8har alle børn og unge mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af en voksen, når de skal deltage i en børnesamtale ved kommunen eller i statsforvaltningen. Det betyder, at barnet kan lade sig bistå af en voksen uden at skulle have begge forældres samtykke først. Dog skal en bisidder, der repræsenterer barnet i statsforvaltningen, have samtykke af bopælsforælderen.


Dette kan du forvente af bisiddere fra Landsforeningen for Børn og Forældre:

 • Vi støtter det enkelte barn og den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller statsforvaltningen
 • Vi varetager det enkelte barns og den enkelte forældres overblik og tryghed igennem hele sagsforløbet
 • Vi hjælper med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi deltager i dit møde med henholdsvis:

 • Statsforvaltningen
 • Familieafdelingen
 • Socialcentre
 • Dagbehandlingscentre
 • Familiecentre
 • m.fl.

Lovgivning for bisidder.

 • §8. ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.
 • Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov”. Forvaltningsloven

Vil du have støtte af en bisidder fra Landsforeningen for Børn og Forældre, er denne bisidderordnings timer gratis. Vi ønsker blot, at få dækket eventuelle brændstofudgifter m.m, når vi bisidder for voksne, hvorimod det er gratis for børn og unge.