Har du brug for en bisidder? kontakt os på mail: lfbf@lfbf.dk eller ring på telefon +45 42 65 73 73.

Bisidderordning til børn og unge

Vore bisiddere kan bla. støtte børn og unge i deres møde med den offentlige forvaltning. Vore bisidderes hjælp rummer helt konkrete muligheder for at understøtte det enkelte barnets inddragelse i sin egen sag samt sikre, at det enkelte barns rettigheder overholdes og barnets ønsker bliver hørt og kommer frem.

Som bisidder i Landsforeningen for Børn og Forældre er vi det enkelte barns talerør – hverken de enkelte forældres eller andre voksnes.

Ifølge Forvaltningslovens § 8 har alle børn og unge mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af en voksen, når de skal deltage i en børnesamtale ved den enkelte kommune eller i statsforvaltningen. Når barnet eller den unge skal til møde ved kommunen, behøver begge forældre ikke, at give deres samtykke til at de lader sig bistå af en voksen.

Derimod skal en bisidder der repræsenterer barnet i Statsforvaltningen have samtykke af bopælsforælderen.

Hvad kan du forvente af vores bisiddere fra Landsforeningen for Børn og Forældre

  • Vi støtter det enkelte barn og den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller Statsforvaltningen.
  • Vi varetager det enkelte barns og den enkelte forældres overblik og tryghed igennem hele sagsforløbet.
  • Vi kan være behjælpelig med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi deltager i møder med

  • Statsforvaltningen
  • Familieafdelingen
  • Socialcentre
  • Dagbehandlingscentre
  • Familiecentre
  • m.m.

Lovgivning for bisidder

§8. ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov”. Forvaltningsloven

Vil du have støtte af en bisidder fra Landsforeningen for Børn og Forældre er bisiddernes timer gratis, dog ønsker vi blot, at få dækket eventuelle brændstofudgifter, når vi bisidder for voksne, det er gratis for børn og unge.